Menu

Cấp Sổ đỏ cho đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Cập nhật: 03/06/2019
Lượt xem: 0

Hiện nay nhiều người sử dụng đất có nhu cầu làm Sổ đỏ nhưng diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu nên không được cấp sổ hoặc bị làm khó. Vậy pháp luật có quy định rõ về việc cấp Sổ đỏ cho đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu?

 

Thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu vẫn được cấp Sổ đỏ?

Theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ).

  • Bên cạnh điều kiện cấp Sổ đỏ như có một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thửa đất phải có diện tích bằng diện tích tối thiểu trở lên.
  • Tuy nhiên, theo Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu do UBND cấp tỉnh quy định thì vẫn được cấp sổ đỏ nếu có đủ 02 điều kiện sau:

Điều kiện 1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày quyết định của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành

Như vậy, để biết thửa đất của mình có được cấp Sổ đỏ hay không thì người sử dụng đất cần xác định những vấn đề sau:

1 - Thửa đất đang sử dụng được hình thành trước ngày quyết định của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu có hiệu lực thi hành.

Xem: Diện tích tối thiểu để được tách thửa của 63 tỉnh thành mới nhất.

2 - Phải xem quyết định của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu nào là quyết định đầu tiên.

Hiện nay, có thể UBND cấp tỉnh đã ban hành nhiều quyết định quy định về diện tích tối thiểu, người sử dụng đất phải xem quyết định đầu tiên có hiệu lực là khi nào. Những thửa đất hình thành trước ngày có hiệu lực của quyết định đầu tiên đó thì mới được cấp Sổ đỏ (nếu đủ điều kiện cấp Sổ).

Ví dụ: Tại TP. Hà Nội

Tại Thành phố Hà Nội thì UBND  Thành phố đã ban hành nhiều quyết định về hạn mức giao đất ở, công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân. Cụ thể:

Theo khoản 1 Điều 3 Quyết định 26/2008/QĐ-UBND thì thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa nếu đảm bảo các điều kiện sau thì được cấp Giấy chứng nhận:

+ Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên;

+ Có diện tích không nhỏ hơn 30m2/thửa;

- Quyết định 58/2009/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 (thay thế Quyết định 26/2008/QĐ-UBND ).

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND này 08/8/2012 (thay thế Quyết định 58/2009/QĐ-UBND).

- Quyết định 22/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 (thay thế Quyết định 19/2012/QĐ-UBND).

- Quyết định 20/2017/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 (thay thế Quyết định 22/2014/QĐ-UBND - quyết định 20/2017 đang có hiệu lực).

Như vậy, quy định về diện tích cấp Sổ đỏ cho thửa đất từ 30m2 trở lên chỉ áp dụng cho những thửa đất hình thành sau ngày 07/6/2008, với những thửa đất hình thành trước khi Quyết định 26/2008/QĐ-UBND có hiệu lực thì dưới 30m2 vẫn được cấp Sổ đỏ nếu đủ điều kiện cấp Sổ.

Điều kiện 2. Có đủ điều kiện cấp Sổ đỏ

Xem tại: Thủ tục làm Sổ đỏ năm 2019.

Lưu ý:

- Điều kiện cấp Sổ đỏ trong bài viết này áp dụng với thửa đất hình thành từ ngày 01/7/2014.

- Những thửa đất hình thành trước ngày 01/7/2014 xem điều kiện cấp Sổ đỏ tại Điều 50 Luật Đất đai 2003 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

 

Có thể bạn quan tâm