Menu

Cán bộ công nhân viên chức vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ

Cập nhật: 14/09/2017
Lượt xem: 0

Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ  hành vi vi phạm đóthuộc công vụ, nhiệm vụ được giao, thì không bị xử phạt theo quy định về xử  vi phạm hành chính,  bị xử  theoquy định của pháp luật  liên quan.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc xử phạt mất biên lai thu phí, lệ phí. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 1. Tại điểm b khoản 1 Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 quy định:
 • Điều 5. Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính
 • Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:
 • Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra;
 1. Tại Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định:
 • Điều 1. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính
 • Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính.
 • Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
 • Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.
 1. Tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 186/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí quy định:
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau:

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí.

 1. Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí thì thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư 186/2013/TT-BTC. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 1 Nghị định 81/2013/NĐ-CP trích dẫn nêu trên, cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

Ngày 13/12/2016, Tổng cục Thuế đã có công văn 5768/TCT-PC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp làm mất biên lai thu phí, lệ phí hoặc biên lai thu các khoản thuế ủy nhiệm thu tại UBND cấp xã, trong đó đã trích dẫn căn cứ pháp lý và hướng dẫn cụ thể về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất biên lai thu phí, lệ phí của UBND cấp xã.

Đề nghị Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định tại Điều 1 Nghị định 81/2013/NĐ-CP và hướng dẫn tại công văn 5768/TCT-PC nêu trên.

Hướng dẫn tại công văn 3573/TCT-PC ngày 11/08/2017 của Tổng cục Thuế.

Có thể bạn quan tâm