Menu

Tổng hợp 09 VBQPPL hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự

Cập nhật: 03/06/2019
Lượt xem: 0

Ngày 24/5/2019, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng tội rửa tiền. Như vậy, hiện nay có 09 văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự (BLHS) còn và sắp có hiệu lực.

 

1. Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 hướng dẫn áp dụng Điều 324 của BLHS về tội rửa tiền (có hiệu lực từ ngày 07/7/2019).

2. Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của BLHS (có hiệu lực từ ngày 15/3/2019).

3. Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP ngày 05/11/2018 hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của BLHS và Điều 106 về xử lý vật chứng trong giai đoạn xét xử của BLTTHS (có hiệu lực từ ngày 01/12/2018).

4. Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 hướng dẫn áp dụng Điều 65 BLHS về án treo (có hiệu lực từ ngày 01/7/2018).

5. Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của BLHS về tha tù trước thời hạn có điều kiện (có hiệu lực từ ngày 09/6/2018).

6. Nghị định 37/2018/NĐ-CP ngày 10/3/2018 quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự (có hiệu lực từ ngày 10/3/2018).

7. Nghị định 19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của BLHS (có hiệu lực từ ngày 02/02/2019).

8. Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về việc thi hành BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) và về hiệu lực thi hành của BLTTHS, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 (có hiệu lực từ ngày 05/7/2017).

9. Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại khoản 3 Điều 7 BLHS (từ ngày 01/8/2016).

Có thể bạn quan tâm