Menu

Văn bản hợp nhât Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

Cập nhật: 26/03/2019
Lượt xem: 0

Văn bản hợp nhất Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

Theo đó, văn bản hợp nhất này hợp nhất các Nghị định sau đây:

Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015);

Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018).

Có thể bạn quan tâm