Menu

Nghị định số 22/2012/NĐ-CP về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Cập nhật: 13/06/2017
Lượt xem: 0

Nghị định số 22/2012/NĐ-CP được ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2012 quy định chi tiết Khoản 2 Điều 79 Luật khoáng sản về nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2012.

1. Trong Nghị định có quy định về một số thủ tục đấu giá, như sau:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải lập hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản và nộp cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản  là 30 (ngày), kể từ ngày kết thúc thông báo thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản

- Sau khi hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá tiến hành xét chọn hồ sơ để lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá.

- Sau 03 lần thông báo và tính đến thời điểm hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản mà vẫn không đủ số lượng người tham gia đấu giá quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định này thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp phép và không tổ chức phiên đấu giá.

- Thời hạn cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá phải hoàn thành phương án xét chọn hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị tham gia phiên đấu giá và báo cáo Chủ tịch Hội đồng đấu giá: không quá 30 (ngày) kể từ ngày hết hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá,

2. Điều kiện của tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản là:

- Có văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được lập theo quy định;

- Đáp ứng các quy định của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản hoặc khai thác khoáng sản quy định tại Điều 34 và Điều 51 Luật khoáng sản;

- Có cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với quy định trong hồ sơ mời đấu giá.

- Đã nộp phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo quy định.

3. Thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản bao gồm:

- Tên loại khoáng sản, địa điểm khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá;

- Giá khởi điểm, tiền đặt trước;

- Địa điểm và thời gian tổ chức phiên đấu giá;

- Ngày bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá;

- Các thông tin khác có liên quan.

4. Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản, gồm:

- Bản chính: Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động tài chính;

- Đối với khu vực đấu giá đã có kết quả thăm dò khoáng sản: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải có chương trình sơ bộ việc đầu tư khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm và bản cam kết thực hiện dự án nếu trúng đấu giá;

- Đối với khu vực đấu giá chưa thăm dò khoáng sản: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải có kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm và bản cam kết thực hiện nếu trúng đấu giá.

 

Có thể bạn quan tâm