Menu

Tất tần tật những quy định về thời hiệu khởi kiện

Cập nhật: 14/05/2019
Lượt xem: 0

Tất tần tật những quy định về thời hiệu khởi kiện

1. Những quy định về thời hiệu khởi kiện dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

 

- Bộ luật dân sự 2015 có nhiều thay đổi so với Bộ luật dân sự 2005. Trong đó, những quy định về thời hiệu khởi kiện cũng đã có nhiều thay đổi.

 

Bộ luật dân sự 2015

Bộ luật dân sự 2005

Tranh chấp hợp đồng dân sự

03 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

02 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị xâm phạm.

Yêu cầu bồi thường thiệt hại

03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

02 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm.

Về thừa kế

10 năm nếu tài sản là động sản/30 năm nếu tài sản là bất động sản kể từ thời điểm mở thừa kế

10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế

Yêu cầu xác nhận, bãi bỏ quyền thừa kế

10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế

10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế

Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

03 năm kể từ thời điểm mở thừa kế

03 năm kể từ thời điểm mở thừa kế

 

- Những trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện cũng có nhiều thay đổi so với Bộ luật dân sự 2005. Cụ thể như sau:

+ Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản.

+ Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật dân sự, luật khác có liên quan quy định khác.

+ Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.

+ Trường hợp khác do luật quy định.

 

2. Thời hiệu khởi kiện tranh chấp kinh doanh thương mại là 02 năm kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

 

3. Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính:

- Thời hiệu khởi kiện đối với từng trường hợp được quy định như sau:

+ 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

+ 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh;

+ Từ ngày nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri hoặc kết thúc thời hạn giải quyết khiếu nại mà không nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri đến trước ngày bầu cử 05 ngày.

- Trường hợp đương sự khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật đến cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì thời hiệu khởi kiện được quy định như sau:

+ 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

+ 01 năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền không giải quyết và không có văn bản trả lời cho người khiếu nại.

 

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự 2015

Bộ luật dân sự 2005

Luật thương mại 2005

Luật tố tụng hành chính 2015

Có thể bạn quan tâm